PRIVAATSUSTINGIMUSED
Käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted panevad paika, kuidas Hiiumaa Ettevõtjate Liit (edaspidi HEL) kasutab ja kaitseb informatsiooni, mida kasutajad edastavad veebilehe www.hel.ee kasutamisel. HEL kohustub kaitsma kasutajate privaatsust ja kinnitab, et veebilehel küsitud kasutaja andmeid kasutatakse üksnes kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.

Vastutus kogutavate isikuandmete eest
Kasutaja edastatud isikuandmete kogumise ja kontrollimise eest vastutab HEL. Isikuandmete kogumisel ja kontrollimisel lähtutakse Eesti isikuandmete kaitse seadusest ja Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivist 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta.

Kogutavad isikuandmed
HEL kogub isikuandmeid, mida kasutaja edastab näiteks HEL liikmeavaldust esitades, kontakteerudes HEL juhtkonnaga, osaledes korraldataval sündmusel, osaledes tarbijamängus vms.
Kogutavad isikuandmed on muuhulgas järgmised:

 • Nimi
 • Sünniaeg
 • Kontaktinformatsioon, sealhulgas aadress, e-maili aadress ja telefoninumber
 • Muu informatsioon, mis on oluline eesmärkide täitmiseks

Kogutud isikuandmeid ja informatsiooni kasutame järgmistel eesmärkidel:

 • Organisatsioonisisene arvepidamine
 • Läbi kodulehe edastatud päringute töötlemine ja nendele vastamine
 • Kasutaja teavitamine uutest või muutunud teenustest
 • Otseturundus
 • Sündmuste toimumisest teavitamine
 • Võistluste ja loosimiste võitjate teavitamine
 • Küsitluste edastamine, et pakkuda kasutajatele võimalus mõjutada ja parendada meie teenust
 • Meie teenuse ebaõige kasutamise vältimine

HEL hoiab kasutaja andmeid nii kaua, kui on vajalik eeltoodud eesmärkide täitmiseks või seaduses nõutud perioodi. Pärast seda kogutud isikuandmed kustutatakse.

Turvalisus
HEL tagab kasutajate isikuandmete kaitse. Isikuandmetele lubamatu juurdepääsu või isikuandmete avalikustamise vältimiseks on kasutusele võetud sobivad tehnoloogilised ja administratiivsed meetmed. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Isikuandmete kontroll
HEL ei müü ega avalikusta kasutaja isikuandmeid kolmandatele isikutele ilma isikuandmete omaniku nõusolekuta või seadusest tuleneva kohustuseta.
Kasutajal on õigus igal ajal paluda informatsiooni tema kohta kogutud andmete suhtes. Tema kohta kogutud andmete informatsiooni väljastamine on kasutajale tasuta. Kui isikuandmed on valed või ebaolulised, on kasutajal õigus paluda informatsiooni korrigeerimist või eemaldamist. Me ei saa eemaldada andmeid, kui neile kehtib seadusjärgne hoiustamise nõue või need on vajalikud lepingust tulenevate nõuete sissenõudmiseks.
Me võime kasutada isikuandmeid edastamaks kasutajale kolmandate osapoolte pakkumisi, mida me peame kasutaja jaoks huvitavaks. Isikul on võimalik ennast igal ajal pakkumiste saajate nimekirjast eemaldada võttes ühendust emailil info@hel.ee

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused
HEL on õigus vajadusel privaatsustingimusi muuta. Meie veebilehte kasutades kinnitate, et olete käesolevate tingimustega tutvunud ning nõustute nendega. Privaatsustingimustes tehtud muudatustega kursis olemiseks palume külastada meie veebilehte.
Kõigi seoses privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil info@hel.ee